Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł.Telewizja Polska S.A. Oddział w Bydgoszczy

Dyrektor Oddziału
Anna Raczyńska

85 - 031 Bydgoszcz
ul. Kujawska 7
tel. +48 52 375 75 00
fax. +48 52 375 76 40
sekretariat.bydgoszcz@tvp.pl

Redakcja "ZBLIŻEŃ"
tel. +48 52 375 75 77
fax. +48 52 375 75 78
zblizenia@tvp.pl

Redakcja zamiejscowa w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Kopernika 4
tel. +48 56 658 33 64,
621 06 60
fax. +48 56 658 33 62
torun@tvp.pl