...kiedy to dziennik ''Ilustrowany Kurier Polski'' opublikował tekst o możliwości budowy w czynie społecznym, telewizyjnej stacji nadawczej w Bydgoszczy, która swym zasięgiem objęłaby całe województwo. Dalsza kampania prasowa IKP spotkała się z dużym entuzjazmem czytelników.

Wokół redakcji dziennika skupiło się grono działaczy na rzecz budowy siedziby ośrodka telewizyjnego, które opracowało nawet podstawowe dane techniczne przyszłej stacji. Mimo słabego zainteresowania tematem ze strony ówczesnych władz, pomysłodawcy, z red. Lucjanem Zniczem – Sawickim – autorem wszystkich tekstów w IKP dotyczących zbudowania ośrodka telewizyjnego – doprowadzili do powołania Komitetu Organizacyjnego, który 29 stycznia 1957r. przekształcił się w Społeczny Komitet Budowy Pomorskiego Ośrodka Telewizyjnego. Jego głownym celem było pozyskanie funduszy i poszukiwanie terenu pod budowę ośrodka. W roku 1958 Centralny Zarząd Radiostacji i Telewizji w Warszawie zatwierdził koncepcję lokalizacji ośrodka telewizyjnego 20 km od Bydgoszczy, w pobliżu Trzeciewca, na terenach PGR Sienno. Niestety środki finansowe, którymi dysponował Komitet były tylko kroplą w morzu potrzeb na rozpoczęcie realizacji budowy. Prace ruszyły na początku 1959r., kiedy to telewizja bydgoska została uwzględniona w planie i budżecie państwa. Budynek stacji nadawczej został oddany do użytku w listopadzie 1960r. 20 listopada udała się pierwsza retransmisja programu warszawskiego. W lipcu 1961r. zakończono montaż masztu w Trzeciewcu, a do grudnia zmontowano na jego szczycie anteny odbiorcze i nadawcze. Uroczyste przecięcie wstęgi , którego dokonał wicepremier rządu Eugeniusz Szyr odbyło się 22 stycznia 1962r. Nadawanie na kanale pierwszym programu telewizyjnego stacja w Trzeciewcu rozpoczęła punktualnie o 17.25. W roku 1963 ośrodek jako pierwszy w kraju otrzymał dwa nadajniki ultrakrótkofalowe do transmisji programu II i III Polskiego Radia i z tej okazji zmienił nazwę na Radiowo – Telewizyjne Centrum Nadawcze. W 1973r. ośrodek w Trzeciewcu rozpoczął emisję drugiego programu TVP w kolorze.

Powstanie ośrodka nadawczego w województwie bydgoskim nie było jednak ostatnim etapem w tworzeniu ośrodka telewizyjnego, który umozliwiłby informowanie przez telewizję mieszkańców Bydgoszczy i okolic o tym co się dzieje w ich regionie. Trzeba było jeszcze dziesięciu lat, aby przekonać władze partyjne i administarcyjne, że Bydgoszcz jest na tyle ważnym ośrodkiem przemysłu chemicznego, spichlerzem kraju posiadającym też walory turystyczne, a przede wszystkim miastem o dużym dorobku kulturalnym, że nie zaspokoi jej mieszkańców emitowany przez ośrodek w Gdańsku, magazyn przygotowywany przez tamtejszych dziennikarzy. Od maja 1968 r. dwa razy w miesiącu ukazywał się piętnastominutowy magazyn informujący o wydarzeniach trzech województw: bydgoskiego, koszalińskiego i olsztyńskiego („Kroniki ziem północnych”); w marcu 1970r. TVP Gdańsk uruchomiła magazyn informacyjny dla województw północnych pn. PANORAMA, emitowany 3 razy w tygodniu, a od lutego 1973r. – 5 razy w tygodniu. Dziennikarze bydgoscy uparcie czynili starania o utworzenie ośrodka telewizyjnego w Bydgoszczy. Przyniosły one skutek w 1973r., kiedy to przy Pomorskiej Rozgłośni Polskiego Radia powstała redakcja telewizyjna, jako redakcji ośrodka telewizyjnego w Gdańsku. Pierwszym jej kierownikiej został Zbigniew Kuczewski. Materiały przygotowywane w Bydgoszczy ukazywały się w gdańskiej PANORAMIE i tamtejszym magazynie kulturalnym „Errata”; coraz częściej także na antenie centralnej. Pod koniec lat 70-tych tematy bydgoskie i toruńskie (województwo włocławskie obsługiwał telewizyjny ośrodek w Warszawie) zajmowały w dziennikach ogólnopolskich jedno z czołowych miejsc, pośród wiadomości spoza stolicy. Ekipa bydgoska słała newsy do „Dziennika” (pr. I ) i „Panoramy (pr. II), a ponieważ region nasz kojarzony był w zagłębiem rolniczym, zamawiano także tutaj wiele materiałów dla redakcji rolnej. Bydgoską redakcą kierował wtedy Konstanty Dombrowicz, a oprócz niego pracowało tu dwoje dziennikarzy: Urszula Guźlecka i Wojciech Rzeszut ( w późniejszym czasie dołączył do nich Marcin Rykowski). W roku 1984 zgodnie z decyzją ówczesnego prezesa Radiokomitetu redakcja w Bydgoszczy utraciła swoją samodzielność – została włączona do redakcji programów informacyjno – publicystycznych w Gdańsku. Bydgoscy dziennikarze stali się tylko korespondentami terenowymi TVP Gdańsk. Z czterech dziennikarzy i trzech ekip realizacyjnych pozostało w Bydgoszczy dwoje dziennikarzy i jeden operator. Sprzęt, którym dysponowali był na tyle słabej jakości, że ograniczał radykalnie ekipie pole działania.

Sytuacja zmieniła się dopiero w lipcu 1990r., kiedy to na podstawie decyzji przewodniczącego Radiokomitetu Andrzeja Drawicza rozszerzono zakres działaności Rozgłośni Radiowych w Bydgoszczy i Rzeszowie o tworzenie, realizację i przygotowanie stacji nadawczych do powszechnego odbioru lokalnych programów telewizyjnych, reaktywowano redakcję programów telewizyjnych w Rozgłośni Radiowej. Rozpoczęło się regularne emitowanie własnego programu na obszar województw – bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego w rozłączonej sieci programu II. Program zaczynał się od planszy „TBT” (Telewizja Bydgoszcz Toruń) i pojawiał się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i środy. Przygotowywało go pięciu dziennikarzy, dwóch operatorów filmowych i dwóch montażystów. Siedziba redakcji mieściła się w budynku Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Konarskiego. Kierownikiem redakcji był Konstanty Dombrowicz. We wrześniu 1991r. program bydgoski emitowany był już sześć razy w tygodniu, po pół godziny dziennie. Czas emisji programu wydłużył się do 8,5 godzin dziennie pół roku później. Najchętnitj oglądany był codzienny program informacyjny „Dzisiaj”, prezentujący wiadomości z Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza i Włocławka. Przełomowym momentem dla powstania telewizji w Bydgoszczy była ustawa z 29 grudnia 1992r. o Radiofonii i Telewizji. Na mocy ustawy minister finansów zawiązał spółkę skarbu państwa „Telewizja Polska S.A.” z jedenastoma oddziałami terenowymi, wśród których znalazł się także oddział w Bydgoszczy. Z chwilą wejścia w życie ustawy – 1 marca 1993r. – redakcja telewizyjna w Bydgoszczy stała się oddziałem Telewizji Polskiej. Oddział wyposażono w nowy sprzęt, zainstalowano również bezpośrednie łącze umożliwiające przesyłanie materiałów bezpośrednio do Warszawy. Oficjalne powołanie Oddziału TVP S.A. w Bydgoszczy odbyło się w styczniu 1994r.. Uroczystego otwarcia dokonała Barbara Borys – Damięcka. Pierwszym Dyrektorem bydgoskiego oddziału była Jolanta Kuligowska – Roszak. Pracowało w nim 51 osób, w tym 12 dziennikarzy. Codziennie prezentowano godzinę własnego programu – rano i po godz. 18.00. Resztę czasu zajmowały programy przysłane z Warszawy – głównie polskie seriale i magazyny sportowe.

5 września 1994r., pod rządami nowego Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu – Piotra Jentkiewicza - Telewizja Bydgoszcz rozpoczęła nadawanie programu miejskiego. W rocznice tego dnia obchodzi się urodziny TVP S.A. Oddziału w Bydgoszczy. Na dachu przy ul. Konarskiego, gdzie mieściła się redakcja telewizji, zamontowano nową antenę i nadajnik małej mocy. Widzowie okolic Bydgoszczy (bo tylko taki był zasięg nadawania programu) oglądali program trzeci prze kilkanaście godzin dziennie. Tzw. produkcja własna, czyli programy zrealizowane w całości przez ekipy Telewizji Bydgoszcz, to ok. 4 do 4,5 godzin dziennie. Pozostały czas wypełniają do dziś programy z tzw. „sieci” czyli emitowane równocześnie we wszystkich oddziałach terenowych TVP S.A. W marcu 1996r. na maszcie w Trzeciewcu uruchomiono nadajnik o mocy 5 kW – program odbierało od tej pory ok. 2,5 milionów mieszkańców województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. Bydgoszcz stała się czwartym po Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie ośrodkiem telewizji o regionalnym zasięgu. Następstwem zwiększenia zasięgu do trzech województw było otwarcie redakcji oddziału w Toruniu (lipiec 1996r.) i we Włocławku (listopad 1997r.). Jednocześnie podjęto starania o wybudowanie siedziby oddziału w Bydgoszczy. Do tej pory dziennikarze, ekipy realizacyjne stłoczeni byli na dwóch ostatnich piętrach Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Konarskiego (tutaj również były dwa niewielkie studia telewizyjne); administracja i biuro reklamy zajmowały część budynku przy ul. Gdańskiej 10, wynajmowanego od Administracji Domów Miejskich. Wstępne prace nad projektem nowej siedziby zostały jednak wstrzymane, z powodu braku funduszy.

Obchody piątych urodzin bydgoskiego oddziału TVP (wrzesień 1999r.) koordynował nowy Dyrektor, wyłoniony w drodze konkursu w lutym 1999r. – Marek Brodowski. Gościł on w czasie jubileuszu Prezesa Zarządu TVP S.A. Roberta Kwiatkowskiego, który widząc w jakich warunkach lokalowych realizowane są programy obiecał, że w ciągu dwóch lat ośrodek przeniesie się do nowej siedziby. W czerwcu 2001r. rozpoczęła się przeprowadzka ośrodka do nowego budynku przy ul. Kujawskiej 7 na Wzgórzu Wolności. Tutaj oddział dysponuje już dużym studiem o pow. 150 m kw., własną bazą transportu, gdzie parkują wozy: transmisyjny, satelitarny i łączowy oraz pięknym zielonym terenem okalającym budynek, dzięki czemu powstać mógł „letni ogródek” – plenerowe studio telewizyjne. Rok 2003 to przełomowy czas dla dziennikarzy TVP Bydgoszcz. W sierpniu dziennikarz Jarosław Lewandowski i operator kamery Przemysław Wiśniewski wyjechali do Iraku relacjonować dla wszystkich programów informacyjnych TVP misję polskich żołnierzy. Po raz pierwszy od czasów II wojny światowej nasi żołnierze znaleźli się w strefie działań wojennych. W kontyngencie byli też wojskowi z Bydgoszczy. Później dziennikarze i pracownicy techniczni TVP Bydgoszcz wyjeżdżali jeszcze kilkukrotnie do Iraku (J. Lewandowski, P. Wiśniewski, Grzegorz Górski – realizator dźwięku, Piotr Dombek – obsługa łącz satelitarnych, Wiesław Matuszewski – operator kamery). Jarosław Lewandowski i Przemysław Wiśniewski relacjonowali także (dwukrotnie) wydarzenia i działalność polskich misji wojskowych w Afganistanie. W grudniu 2005 r., po wygranym konkursie, stanowisko dyrektora oddziału objął Maciej Grześkowiak. W 2006 ekipa TVP Bydgoszcz przemierzyła ponad 3000 km w drodze na riwierę turecką, skąd 29 marca relacjonowano całkowite zaćmienie Słońca. Było to ostatnie na najbliższych 20 lat całkowite zaćmienie Słońca widoczne w Europie. Krajem najlepszej widoczności tego wydarzenia była właśnie Turcja, z której zaćmienie relacjonowało kilkadziesiąt stacji telewizyjnych z całego świata. Z tureckiej riwiery nadano program "Planetarium" w kilku odsłonach oraz na wszystkie anteny TVP (w sumie 19 wejść na żywo przez cały dzień!). Realizacja odbyła się siłami 16-osobowego zespołu z wykorzystaniem wozów: transmisyjnego i satelitarnego. Materiał był bogaty i różnorodny: obserwacje przebiegu zjawiska, reakcje miejscowej ludności i gości z wielu krajów Europy, rozmowy z uczonymi na żywo, demonstracja sprzętu obserwacyjnego - teleskopy, pokazy objaśniające fizykę i przebieg zaćmienia, dokumentacja fotograficzna, happening pt. „Zamykamy ciemności zaćmienia”. Było to pionierskie doświadczenie w dziejach TVP Bydgoszcz. Transmisję i relacje reporterskie z zaćmienia oglądało ponad 4 mln Polaków!

Przełom 2006 i 2007 roku to kolejne zmiany w działalności ośrodka. Po wielomiesięcznych pracach zespołu pod kierownictwem dyrektora oddziału, zupełnie inny wymiar otrzymał program informacyjny „Zbliżenia”. Zmieniło się wszystko: od miejsca nadawania, scenografii, oprawy graficznej po scenariusz dziennika. Przebudowano piętro budynku – w jednej przestrzeni umieszczono newsroom dla dziennikarzy i studio informacyjno-publicystyczne – nadawane w niej są: "Zbliżenia", "Rozmowa Dnia", "Pogoda" i serwis sportowy. Odciążono w ten sposób główne studio produkcyjne, którego część na stałe do tej pory zajmowała scenografia programu informacyjnego. Uruchomiono też stale połączenie światłowodem z redakcją toruńską, której studio wzbogaciło się także o nowe elementy scenograficzne jednolite z tymi w Bydgoszczy. Za projekt i realizację nowej scenografii odpowiadała znana branży budowania wnętrz telewizyjnych firma z Krakowa. Te zmiany zostały zauważone. W czerwcu 2007 roku podczas gali na Przeglądzie i Konkursie Programów Regionalnych Oddziałów TVP w Gdańsku Grand Prix dla najlepszego programu informacyjnego odebrał szef "Zbliżeń" – Tomasz Pietraszak. Nagrody otrzymali także - Katarzyna Marcysiak (publicystyka) i Jarosław Lewandowski (II nagrodę dla najlepszego reportera oddziałów regionalnych). W czerwcu 2007 zmienił się dyrektor ośrodka – nominację otrzymała Maria Kudroń – dziennikarka z Krakowa. Od lutego 2009 roku dyrektorem bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej S.A. jest jego wieloletni pracownik, były szef "Zbliżeń" i zastępca kierownika serwisów informacyjnych TVP INFO w Warszawie - Tomasz Pietraszak.

We wrześniu 2009 roku Urszula Guźlecka zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie Mistrz Mowy Polskiej. Obok niej uhonorowano Iwonę Schymallę z TVP 1 oraz znanego aktora Ignacego Gogolewskiego. Urszula Guźlecka jest autorką programów publicystycznych i reportaży, przygotowywanych zarówno na antenę lokalną, jak i ogólnopolską. Na swoim koncie ma również ogólnopolską nagrodą literacką im. Klemensa Janickiego. Jest zapraszana do prowadzenia koncertów, zarówno tych o charakterze kameralnym, jak i międzynarodowym. We wrześniu 2009 r. oddział obchodził także 15-lecie emisji pierwszego własnego programu całodziennego. W ramach programu "Studio Lato" była okazja do wspomnień o ludziach, którzy pracowali i pracują w TVP oraz ważnych wydarzeniach, które przez kilkanaście lat relacjonowaliśmy. Dla naszych telewidzów zorganizowaliśmy piknik oraz drzwi otwarte. Z możliwości zobaczenia telewizji „od kuchni” skorzystało kilka tysięcy osób. W październiku Ośrodek intensywnie włączył się w regionalne obchody 25. rocznicy porwania i śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. 18 października, po raz pierwszy w historii ośrodka, przygotowano specjalne wydanie programu informacyjnego spoza studia. Program prowadzony sprzed kościoła pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, gdzie ks. J. Popiełuszko odprawił ostatnie w życiu nabożeństwo, oglądało kilkadziesiąt tysięcy widzów. Tego dnia TVP Bydgoszcz transmitowała także mszę z tamy we Włocławku. 19 października – na regionalnej antenie - można było zobaczyć mszę świętą z udziałem Prymasa Polski Józefa Glempa oraz specjalny koncert z kościoła w Górsku. Oba wydarzenia poświęcone wspomnieniu ks. J. Popiełuszki oglądało blisko 200 tysięcy widzów! * Historia oddziału do 2001 roku - na podstawie pracy magisterskiej Tomasza Pietraszaka