Jak efektywnie kształcić? Co zrobić, by uczniowie z regionu dobrze zdawali egzaminy? Wreszcie, jak wspierać nauczycieli w tworzeniu innowacyjnych programów edukacyjnych? Takie m.in. pytania chcą stawiać sobie przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty i Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Podczas konferencji prasowej urzędnicy zapowiedzieli powstanie raportu o stanie oświaty w województwie.

- Pan kurator realizuje politykę oświatową państwa, sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami, natomiast marszałek czy samorząd województwa w strategii rozwoju województwa określił również obszary dla edukacji i dlatego też uznaliśmy, że bardzo ważne jest zjednoczenie naszych działań, abyśmy rzeczywiście dążyli do podniesienia jakości edukacji w województwie - wyjaśnia Domicela Kopaczewska, dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

- Chcielibyśmy, żeby ten raport zawierał nie tylko dane statystyczne, ale też pewną analizę, żeby poddać to analizie krytycznej i na tej podstawie żebyśmy mogli wysnuć pewne wnioski dotyczące tego, jak uczyć, gdzie inwestować, jakie programy wprowadzać, gdzie wsparcie jest potrzebne - tłumaczy Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty.